Všeobecná výučba angličtiny

Všeobecný jazykový kurz sa zameriava na získavanie a upevňovanie všetkých jazykových zručností (rozprávanie, čítanie, počúvanie a písanie) s dôrazom na komunikačný aspekt jazyka. Naučíte sa reagovať na rôzne situácie, oboznámite sa s používanými frázami, gramatickými javmi, prehĺbite a upevníte si vašu slovnú zásobu. Kurz je navrhnutý tak, aby zvýšil vašu vedomostnú úroveň a vašu schopnosť používať všetko, čo sa naučíte.