Príprava na maturitu z angličtiny

Tento kurz je určený pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl a gymnázií, ktorí sa potrebujú pripraviť na úspešné absolvovanie písomnej a ústnej časti maturitnej skúšky. Výučba prebieha podľa presne stanoveného harmonogramu, ktorý je zostavený na základe maturitných tém.